Guest: Anne Spaargaren

Anne is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting in brede zin, met een accent op franchise en distributie.

Afl. 46: De nieuwe Franchisewet

Met: Anne Spaargaren, advocaat bij Lexence. Op 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking. De Wet franchise introduceert voorschriften in de artt. 7:911-922 BW omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen. In deze aflevering praten wij met Anne Spaargaren, advocaat bij Lexence, over deze nieuwe wet. Wat voor verplichtingen roept de…

Read More